Konkurs: Znaczek „IN MEMORIAM – VICTORIA 1920”

w ramach projektu „KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI DLA NIEPODLEGŁEJ #WIKTORIA 1920” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

Regulamin konkursu

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim

Adresaci konkursu: Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII ze Szkół Podstawowych z terenu Konstantynowa Łódzkiego

Cele konkursu:

 • animowanie młodzieży z konstantynowskich szkół do działań i rozwoju w kontekście realizacji zadania;
 • zwiększenie świadomości uczniów na temat Bitwy Warszawskiej, roku 1920 i osoby Józefa Piłsudskiego;
 • motywowanie do samorozwoju i do pogłębiania wiedzy;
 • rozwój wyobraźni;
 • rozwój manualny i intelektualny;
 • podnoszenie samooceny młodzieży.

Warunki uczestnictwa:

 • Prace zgłoszone na konkurs muszą być pracami samodzielnymi, wykonanymi indywidualnie, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawionymi na innych konkursach,
 • Technika plastyczna wykonania prac : cienkopisy, promarkery, mazaki, akwarele, ecoliny (kolorowe tusze).
 • Prace powinny być wykonane w formacie nie większym niż A5.
 • Tematyka prac: symbole narodowe roku 1920, zarys portretu Józefa Piłsudskiego z wykorzystaniem hasła VICTORIA 1920.
 • Każda praca powinna być opisana na odwrocie w następujący sposób: imię i nazwisko, wiek, klasa, nr szkoły, tel. kontaktowy
 • Zgłoszenie do udziału w Konkursie musi zostać dokonane w sposób wskazany w treści niniejszego Regulaminu. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału, będzie skutkowało uznaniem zgłoszenia za nieważne.
 • Zgłoszenia są przyjmowane tylko po wyrażeniu zgody rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych małoletniego, w tym wykorzystanie i udostępnienie wizerunku. Treść zgody stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 • Prace należy składać do dnia 7 października 2020 r. do godz. 15.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej dla Dzieci i Młodzieży.
 • W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem zadania pod adresem mail : a.bartosik@biblioteka.konstantynow.pl
 • Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na nieodpłatne, wielokrotne i nieograniczone w czasie publikowanie pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych Organizatora oraz w innych formach utrwaleń.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Ocena prac:

 • Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Podczas oceny brane będą pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy, pomysłowość autora, oryginalność, staranność wykonania i stopień trudności.

Zostaną przyznane 3 równorzędne nagrody. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom, nastąpi w dniu 20 października 2020 r. w Galerii „Ogród Sztuki”. Na uroczystość zostaną zaproszeni laureaci konkursu. Informacja zawierająca imię, nazwisko, wizerunek oraz szkołę, do której uczęszczają laureaci konkursu zostanie upubliczniona na stronie internetowej Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocji laureatów. Biblioteka zorganizuje wystawę prac konkursowych w siedzibie Galerii „Ogród Sztuki” w Konstantynowie Łódzkim, ul. Jana Pawła II 9.

Przetwarzanie danych:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim reprezentowana przez Dyrektora, 95-050 Konstantynów Łódzki, plac Kościuszki 10, Tel. (42) 211 16 51, 663 200 455, adres e-mail: konmbp@interia.pl.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@konstantynow.pl.

3. Przetwarzanie danych następuje w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu.

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych mojego dziecka jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

5. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że są one do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.

6. Pozyskane dane będą przetwarzane przez okres realizacji celów określonych w pkt. 3, tj. do momentu zakończenia procedury konkursowej, wyłonienia laureatów oraz rozpowszechnienia informacji o wynikach konkursu. Następnie zostaną zarchiwizowane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7. Osoba, której dane Administrator pozyskał ma prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych, b) ich sprostowania (poprawiania w przypadku gdy są niepoprawne lub niekompletne), c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, d) przeniesienia swoich danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00 w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody jeszcze przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres administratora lub adres e-mail: iod@konstantynow.pl.

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwy udział w konkursie.

10. zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie to: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu rodzica, oznaczenie szkoły i klasa oraz wizerunek.

11. Dane będą udostępnione publicznie. W związku z powyższym należy się liczyć z faktem, że dane te zostaną udostępnione nieograniczonej liczbie osób z różnych państw, w tym również osobom z państw trzecich. Udostępnianie wyżej wymienionych danych może się wiązać również z profilowaniem.